Květen 2012

Ježiš nás miluje

16. května 2012 v 21:11 | Miroslav Čonka |  Zamyslenia
Ježiš nás miluje a my jeho? Zomrel za nás na kríži aby nás vykúpil z hriechov a my sme mohli byť spasený. Dal nám ohromný dar. A čo povedal? Kto ma chce nasledovať, tak nech zaprie sám seba a vezme svoj kríž. Ale Ježiš zomrel za teba a teda čo máš robiť ty, aby si bol spasený? Nič, nemusíš robiť absolútne nič, pretože Ježiš nepotrebuje tvoj súhlas, on ťa už spasil. Ty ani nemusíš chcieť byť spasený, lebo už spasený si. Ani ho nemusíš mať rád, lebo už si spasený tak či tak. Nemusíš mať ani vieru, aby si bol spasený.

No dobre, dosť bolo takýchto bludov, že Ježiš za teba spraví a spravil všetko. Áno Božia milosť je potrebná ku spáse. Človek ktorý chce byť však spasený musí v prvom rade uveriť v Ježiša, že on je Boží Syn, ktorý zostúpil z neba na túto Zem a vykúpil nás z hriechov. Vďaka tomu môžeme dosiahnuť u Boha odpustenie hriechov. Človek, ktorý chce byť spasený, musí prijať túto milosť, prijať Ježiša do svojho srdca. A napokon má človek prijať krst aby mohol byť znovuzrodený skrze Ježiša Krista a mať s ním podiel na vykupiteľskom diele. Tri hlavné veci, ktoré človek musí a zdôrazňujem ešte raz musí urobiť. Priatelia, bratia a sestry, neklamme sami seba v tomto a nevyhlasujme samotné slová Ježiša Krista za bláznovstvo. Ježiš povedal Jn 8:24 Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Lebo ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch." Ak ty človeče neuveríš a nebudeš veriť a vyznávať, že Ježiš Kristus je Boží Syn a prišiel zomrieť za teba, aby si ty mohol byť spasený, zomrieš vo svojich hriechoch a nebudeš spasený, lebo si neuveril. Ježiš vraví, že kto uverí, tak sa má dať pokrstiť aby bol spasený Mk 16:16 Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. Opäť vraví, že kto neuverí, ten bude odsúdený! Viera ku spáse je nevyhnutnosť. Istý mladík raz prišiel za Ježišom a pýtal sa ho, čo má robiť, aby mal večný život. Ježiš mu povedal, že má zachovávať prikázania. On mu povedal, že to všetko robí. Na to mu Ježiš povedal, aby sa vzdal všetkého a nasledoval ho. Mladík smutne odišiel. Nemohol nasledovať Ježiša, niečo inšie mu bolo prednejšie než jeho vlastná spása. O tomto sa dočítame v Matúšovi, 19. kapitola 16-22 verš. Ježiš povedal, že tesná je brána a úzka cesta do života a málo ľudí ju nachádza Mt 7:14. Človek, ktorý nasleduje Pána Ježiša, musí v sebe radikálne odsúdiť všetok hriech a náklonnosť k nemu. O tomto sa dočítame v Matúšovom evanjeliu 5. kapitola 29-30 verš. O odsúdení hriechu v sebe písal samotný apoštol Pavol, ktorý hlásal vo veľkom Božiu milosť a milosrdenstvo. V liste Rimanom sa o tom dočítame. Pavol tam píše, že máme umŕtvovať skutky tela aby sme žili! Sme Božími deťmi a máme žiť podľa Ducha, ktorý je v nás a ktorého sme v krste prijali! Niet viac už odsúdenia potom pre nás. Teda máme odsúdiť akýkoľvek hriech v sebe! Nasledovať Ježiša až do krajnosti. Mt 16:24 Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: "Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Nasledovanie Krista to nie je prechádzka ružovou záhradou. Pamätajte si, že nasledovať Krista znamená byť vnútri odhodlaný ísť so svojim krížom až na Kalváriu! Mk 10:39 Ježiš im povedal: "Kalich, ktorý pijem ja, budete piť, aj krstom, ktorým som krstený ja, budete pokrstení. 2Kor 4:10 Stále nosíme na tele Ježišovo umieranie, aby sa na našom tele zjavil aj Ježišov život. 2Kor 4:17 Veď naše terajšie ľahké súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy.

Čo máme teda urobiť, aby sme boli spasený? Uveriť v Ježiša a prijať ho do svojho vnútra ako Božieho Syna a Spasiteľa, ktorý zomrel za tvoje hriechy. Nechať sa potom pokrstiť. Toto sú základné piliere pre spásu. Ale ak toto urobíš, narodíš sa znovu a si Božím Dieťaťom, Dedičom a máš podiel na všetkom s Ježišom. Ježiš ti potom hovorí, aby si ho nasledoval. Šiel po tej úzkej ceste a nakoniec prešiel tou tesnou bránou. Aby si zachovával Jeho prikázania a ostával v Jeho láske. Rovnako nekompromisne odsúdil hriech vo svojom vnútri ako on. Potom aby si objal svoj kríž a viedol ho až na Kalváriu. Sviatosti katolíckej cirkvi ti majú byť posilou na tejto ceste. Pamätajte na toto Jn 6:60 Keď to počuli jeho učeníci, mnohí z nich povedali: "Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!" Jn 6:66 Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili. Jn 10:19-20 Pre tieto slová znova nastala medzi Židmi roztržka. Mnohí z nich hovorili: "Je posadnutý zlým duchom a šalie. Čo ho počúvate?!" Zjv 21:8 Ale zbabelci, neveriaci, poškvrnení, vrahovia, smilníci, traviči, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou; to je tá druhá smrť." Ježiš nám všetkým káže prinášať ovocie, lebo nás vytne ako figovník. Aby sme prinášali ovocie, máme byť stále v ňom. Vyzýva nás robiť pokánie, lebo ináč zahynieme. Lk 13:3 Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Neprišiel som vám povedať, že Ježiš nevykonal všetko pre našu spásu. On všetko vykonal, aby sme mohli byť spasený! Jediná kvapka jeho krvi preliata by stačila na odpustenie všetkých hriechov na Zemi! Pamätajte však, že Mt 10:38 Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Popremýšľajte priatelia, sestry a bratia aj nad slovami zo Zjavení sv. Jána v 3. kapitole 19 až 22 verš. Ja som si nič z toho nevymyslel čo som napísal. To všetko je napísané vo Svätom Písme. Nevravím to, že človek sa spasí sám, ani to, že môže sa spasiť skutkami podľa zákona. Vravím to, aby ste s bázňou a chvením pracovali na svojej spáse. Boh vo vás pôsobí! Zmýšľajte ako Ježiš Kristus! Nech stále prebýva vo vás Jeho láska a milosť, a jeho pokoj nech vás zakaždým sprevádza!