Adiutricem populi christiani

17. srpna 2012 v 13:10 | Pripravil fr. Michal Krovina OP, Leo XIII

Pomocníčka kresťanského ľudu

1.Časť vybraných častí encykliky pápeža Leva XIII. O posvätnom ruženci z roku 1895.
Našim ctihodným bratom patriarchom, prímasom, arcibiskupom a iným ordinárom v pokoji a spoločenstve so Svätým stolcom.

Je oprávnené vzdávať úctu a so stále väčšou dôverou a vrúcnosťou sa obracať k veľmi súcitnej a mocnej Pomocníčke kresťanského ľudu, Svätej Panne, Božej Matke. Hojné požehnania, ktoré prostredníctvom nej plynú na celý svet, pre spoločné dobro všetkých ľudí, sú stálymi podnetmi vzývať ju a vzdávať jej úctu.

Katolícka oddanosť Panne Márii

Na túto veľkú priazeň katolíci nezabudli odpovedať nežnou a vďačnou oddanosťou sŕdc, pretože ak vôbec bola niekedy oddanosť a láska k Blahoslavenej Panne taká živá, je tomu tak v dnešných dňoch i napriek tomu, že je to obdobie, ktoré je pre náboženstvo veľmi ťažké. Najjasnejším dôkazom tejto živej oddanosti k Blahoslavenej Panne sú ružencové bratstvá, ktoré sa všade obnovujú a ktorých počet sa pod jej patronátom ešte znásobil. Na jej počesť boli postavené veľkolepé chrámy, veľké množstvo zbožných duší putovalo k uctievaným svätyniam, na jej počesť a oslavu sa usporadúvali kongresy, i iné podobné aktivity, ktoré sami o sebe sú chvályhodné a sú dobrou predzvesťou pre budúcnosť.

Rozšírená úcta k ružencu

Zvláštnu pozornosť si zaslúži a pre nás je veľkým potešením pripomenúť, že zo všetkých foriem úcty k Blahoslavenej Panne, ako vynikajúci spôsob modlitby sa najviac rozšíril Máriin ruženec, ktorý získal veľkú úctu a popularitu.

Je príjemné zopakovať, že pre nás je to zdroj veľkej radosti. Keďže sme veľkú časť našich aktivít venovali tomu, aby sme podporili úctu k ružencu, môžeme povedať, že Kráľovná neba nám skutočne s veľkou láskavosťou pomáhala, keď sme sa k nej modlili. Sme presvedčení, že bude svojou pomocou pri nás i naďalej, aby nám uľahčila bremeno ťažkostí všedných dní.

Rozkvet Kristovho kráľovstva

I v snahe o šírenie Kristovho kráľovstva sa spoliehame na ruženec ako na veľmi účinnú pomoc. Pri rôznych príležitostiach sme už neraz dali najavo, že našu pozornosť v súčasnej dobe púta úmysel prinavrátiť Cirkvi národy, ktoré sa od nej oddelili. Uvedomujeme si zároveň, že pre realizáciu našich nádejí je potrebné sa veľa modliť a úpenlivo prosiť o pomoc všemohúceho Boha. Preto sme nie tak dávno odporučili, aby na slávnosť Turíc boli na tento úmysel obetované zvláštne modlitby k Duchu Svätému, čo všetci prijali s veľkým nadšením a odhodlaním.

Avšak vzhľadom na dôležitosť a závažnosť takejto úlohy a nutnosť veľkej vytrvalosti, ktorá je vždy dôležitá, ak sa chceme dopracovať ku akejkoľvek cnosti, je potrebné si znovu pripomenúť slová apoštola Pavla: "Buďte vytrvalí v modlitbe"(Kol 4,2).

Je to veľmi dôležitá rada i z toho dôvodu, že najlepším podnetom vytrvať naďalej v modlitbe, je dobrý začiatok každého podujatia.

Nič nemôže byť preto osožnejšie pre náš zámer, ako to, aby blížiaci sa mesiac október bol pre vás a váš ľud, spolu s nami, mesiacom zbožnej a vytrvalej modlitby k Božej Matke, prostredníctvom jej ruženca a iných obvyklých pobožností. Chceme zveriť naše zámery a úsilie pod jej ochranu a máme tak veľkú nádej, že sa uskutočnia.

Ježiš zveril Máriu svojej Cirkvi

Tajomstvo nesmiernej Kristovej lásky k nám sa ukázalo v žiarivom lesku tým, že zomierajúci Spasiteľ zveril svoju Matku Jánovi, svojmu učeníkovi, v pamätnom testamente: "Hľa, tvoj syn". Takto i v osobe Jána, ako Cirkev vždy učí, Kristus myslí na celé ľudské pokolenie a v prvom rade na tých, ktorí sú s ním spojení s vierou. V tomto zmysle sv. Anzelm z Canterbury hovorí: "Aká hodnosť, ó, Panna, môže byť väčšia, než tá, byť Matkou toho, ktorý nám je Otcom a Bratom".

Mária prijala svojím šľachetným srdcom túto zodpovednú a náročnú úlohu, ktorej sa zasvätila už vo večeradle. S veľkou starostlivosťou sa starala o prvých kresťanov, vzorom svojej svätosti, svojimi spoľahlivými radami, láskavou útechou a účinnosťou svojich modlitieb. Prejavila sa naozaj ako Matka Cirkvi, ako Učiteľka, ktorá okrem toho navyše aj apoštolom zverila nie malú časť Božích tajomstiev, ktoré uchovávala vo svojom srdci.

Odo dňa keď bola vzatá do neba a je po boku svojho Syna, ona, ktorá bola tak úzko spojená s tajomstvom našej spásy, bedlí nad Cirkvou a ako naša Matka má osobný záujem na spáse každého z nás.

Mária pomocníčka kresťanov

Je teda iste správne, že ak sa kresťanské duše obracajú k Márii o pomoc, s dôverou zdieľajú s ňou svoju budúcnosť i minulé úspechy, svoje trápenia a radosti, odovzdávajúc seba samých, ako deti, pod jej ochranu ako k dobrotivej matke. Je správne aj to, že každý národ a taktiež každá liturgia bez výnimky velebí jej slávu.

Mária a naša viera

Keďže viera je základom a žriedlom všetkých Božích milostí, darov, ktorými je človek vo svojej ľudskej prirodzenosti pozdvihovaný a dostáva dary potrebné pre večný život, máme právo uznať skrytý vplyv Márie pri získavaní týchto darov viery a jej prospešnú záštitu, veď ona priniesla na svet "pôvodcu a zavŕšiteľa viery" (Heb 12,2).

Môžeme povedať, že aj vďaka jej pomoci sa múdrosť a učenie evanjelia rýchlo rozšírili ku všetkým národom sveta i napriek veľkým ťažkostiam a krutému prenasledovaniu a priniesli rozmer spravodlivosti a pokoja. To podnietilo dušu sv. Cyrila z Alexandrie k nasledovnej modlitbe:

"Aj tvojim prostredníctvom ohlasovali apoštoli spásu národom a aj tvojim prostredníctvom si kríž všade vážia a uctievajú. Skrze teba boli démoni rozdrvení a ľudstvo bolo povolané späť do neba. Tvojim prostredníctvom každý, vo viere zmätený a pomýlený, alebo ten, kto sa dostal do zajatia modlárstva, bol privedený k tomu, aby poznal pravdu. Prostredníctvom teba dostali veriaci svätý krst a pomocou Cirkvi sú privádzaní k spáse".

Bol to nepoľavujúci záujem Márie dbať o to, aby katolícka viera ostala neporušená a aby prosperovala. Existujú mnohé dôkazy o jej starostlivosti, ktoré sa prejavujú z času na čas aj zázračným spôsobom. V období a na miestach, v ktorých, žiaľ, viera Cirkvi ochabovala, alebo ju ničila heréza, naša dobrotivá Matka vo svojej láskavosti bola vždy pripravená pomáhať a utešovať.

Pod vplyvom ušľachtilosti, pokory a svätosti Márie povstali mnohí veľkí muži, vynikajúci svojou zbožnosťou a apoštolským duchom, aby odrazili útoky zlomyseľných protivníkov a privádzali duše späť na cestu zbožného kresťanského života, zapaľujúc ich láskou pre Božie veci. Jedným z takýchto mužov, ktorý sa na túto úlohu odhodlal a splnil ju, vložiac všetku dôveru do ruženca Panny Márie, bol sv. Dominik Guzmán.

Sídlo múdrosti

Nikto neurobí chybu, keď poukáže na to, že veľkú časť zásluh ctihodných bratov a učencov Cirkvi, ktorí strávili celý svoj život v obrane Cirkvi a objasňovaní katolíckej viery, treba pripísať Panne Márii, Božej Matke. Jej prostredníctvom sa zo sídla Božej múdrosti šíril prúd požehnaní a milostí pre veriacich.

Preto Cirkev a starobylí cirkevní otcovia Máriu velebili mnohými krásnymi vyjadreniami: "Buď pozdravená, pevná opora základov viery, neochvejná opora Cirkvi" (z gréckeho hymnu), alebo: "Buď pozdravená ty, ktorej prostredníctvom sme boli prijatí za členov jedinej, svätej, katolíckej a apoštolskej Cirkvi" (sv. Ján Damascénsky).

"Zdravas, ty studnica, ktorá si Božím plánom vytryskla, ty, ktorej rieka nebeskej múdrosti prúdi vo vlnách čistej a nepoškvrnenej viery, ktorá zaháňa na útek bludy" (sv. German Carihradský), alebo: "Raduj sa, pretože tvojím prostredníctvom boli zničené herézy vo svete" (z ofícia Blahoslavenej P. Márie).

Matka národov

Jedinečná úloha, ktorú Panna Mária zohráva v Katolíckej cirkvi, ukazuje jasne plán, ktorý Boh pre ňu pripravil. To by malo naplniť srdcia všetkých dobrých ľudí pevnou nádejou a vierou, že dosiahnu to, po čom spoločne všetci túžia. Dôveruj Márii a pros ju o pomoc!

Je naším zbožným želaním, aby to isté vyznanie viery zjednotilo kresťanské národy v pokoji a harmónii, aby toto puto dokonalej lásky získavalo srdcia svojím objatím a aby Mária svojou účinnou pomocou prijala toto želanie za svoje vlastné.
Keď si uvedomíme, že jej jediný Syn sa naliehavo modlil k nebeskému Otcovi za väčšiu jednotu medzi národmi, ktoré krstom povolal k dedičstvu spásy, získanej za takú veľkú cenu, nebude z toho istého dôvodu chcieť, aby všetci v jeho obdivuhodnom svetle usilovali svorne o jednotu?

A nebude to i jej prianie a túžba, ako Matky všetkých kresťanov, aby svojou láskavosťou a starostlivosťou utešovala Kristovu nevestu Cirkev a napomáhala k jednote všetkých kresťanov?

Milované puto kresťanstva

Predstava, že naplnenie týchto nádejí by nemuselo trvať príliš dlho a mohlo by sa stať skutočnosťou, je vidieť v presvedčení a dôvere, ktorá nadchýna zbožné srdcia veriacich. Tým spojivom, ktoré je požehnaním a zjednocuje, je Mária, ktorá dodáva silu svojou láskavosťou všetkým, ktorí milujú Krista bez ohľadu na to, kde sú, posmeľujúc ich k tomu, aby vytvorili spoločenstvo bratov podrobujúcich sa poslušnosti zástupcovi Krista na zemi, rímskemu pápežovi, ich spoločnému otcovi.

Mimovoľne z tradície Cirkvi spomíname na žiarivé príklady jednoty a lásky, myslíme na pamätný veľký Koncil v Efeze, na jednotu viery, ktorá spájala v tých časoch Východ so Západom. Prejavilo sa to na samotnom koncile jedinečnou presvedčivosťou a svetlom, ktoré radostne zažiarilo, keď otcovia potvrdili dogmu, že Blahoslavená Panna je Božou Matkou. Správy o celom priebehu koncilu sa z tých miest šírili všade a zaplnili celý kresťanský svet všeobecnou radosťou.
Pripravil fr. Michal Krovina OP, časopis Ruženec 8/2012
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama